< 2021.10 >
H K Sz Cs P Sz V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Elnökség


A Magyar Urbanisztikai Társaságot az elnökség irányítja.

Elnök:
Dr. Salamin Géza

Alelnök:
Dr. Csaba Ders,
Dr. habil Kocsis János Balázs


Az elnökség tagjai:
Balás Gábor,
Dr. Csomós György,
Dr. Kőszeghy Lea,
Kurenkov Vjacseszláv,
Dr. Szabó Mátyás,
Dr. Szaló Péter
;

póttag:
Gerzanics Annamária

Az elnökség a MUT ügyvezető szerve, amely a társaság operatív irányításáért felel. Egyebek mellett intézi és szervezi az egyesület napi ügyeit, elkészíti a költségvetést, kezeli az egyesület vagyonát. Ideiglenes és állandó munkabizottságokat hozhat létre. Az elnökség tagjait három éves időtartamra választja az egyesület közgyűlése, az elnökségbe javasolt, de a választás során be nem került jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott személy elnökségi póttaggá válik. Az elnökség legalább negyedévente ülésezik, és határozatképes, ha a tagok több mint fele, vagyis legalább öt fő jelen van. A határozatokat, a társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, az éves közhasznúsági jelentést, a társaság beszámolóit az elnökség az elfogadásuktól számított nyolc napon belül közzéteszi a www.mut.hu honlapon, és a társaság székhelyén legalább 15 napra kifüggeszti.

Bemutatkozásukat alább olvashatják.


Elnök: Dr. Salamin Géza

Salamin_2

Terület- és településfejlesztő geográfusként végeztem az ELTÉ-n 2000-ben, amit a Szegedi Tudományegyetemen rövidesen közgazdasági diplomával egészítettem ki. 2018-ban szereztem PhD fokozatot a területi és várostervezés európai országokban zajló átalakulásának vizsgálatából a Szent István Egyetemen. Négy gyermekes családapa vagyok.

Pályámat a BME-n kezdtem, majd kilenc évig a Vátiban folytattam, ahol először tervező-elemzőként majd az országos területfejlesztési koncepcióért (OTK), később az urbanisztikáért és nemzetközi kapcsolatokért, majd a Magyar EU elnökség területfejlesztési és várospolitikai feladataiért felelős irodavezetőként dolgoztam. Ebből az időszakból az OTK és a nemzetközi feladatok mellett az országos településhálózatfejlesztési koncepció előkészítését, a települési tervezés gyakorlatára irányuló kutatásokat, a hazai tervezési rendszer reformjának megalapozását érdemes kiemelni, valamint a határon tányúló térségi fejlesztési programok tervezését. 2011-2014 között a Nemzetgazdasági Minisztériumban területfejlesztési tervezési főosztályvezetőként feleltem a 2014-2020-as programidőszakra való terület- és városfejlesztési stratégiák és programok előkészítéséért (OFTK, TOP, VEKOP). Számos urbanisztikai és területfejlesztési nemzetközi program (ESPON, EUKN, URBACT) hazai koordinációs feladatait, ill. képviseletét láttam el. 2014-től pályámat a Magyar Nemzeti Bankban folytattam gazdaságstratégiai és regionális elemzési területen, ahol jelenleg is osztályvezető vagyok. 2001 óta veszek részt egyetemi oktatásban és 2016 óta vagyok a Budapesti Corvinus Egyetem mesteroktatója, jelenleg igazgatóhelyettese a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézetben, ahol urbanisztikát, területi, közösségi és stratégiai tervezést, valamint különböző területfejlesztési tárgyakat tanítok.

2004 óta vagyok a MUT lelkes, aktív tagja. 2012 és 2015 között a társaság alelnöke voltam. A MUT-ot 2013 óta aktívan képviselem a European Council of Spatial Planners európai ernyőszervezetben. Kezdeményezésemre eddig két nemzetközi MUT konferenciára került sor (CITY-GLOBE 2015-ben, 1st Central and Eastern European Planning Conference 2018-ban).

Képességeimet, tapasztalataimat és tudásomat szívesen ajánlom fel a következő három évre egy olyan megújuló és nyitott MUT építéséhez, amely:

  • a városokkal, térségekkel, térbeli fejlődéssel 21. századi perspektívában, e kor nyelvén foglalkozik,

  • amely interdiszciplinárisan sok szakterület és szakma együttműködését testesíti meg (összhangban a Társaság 1966-os alapításával, amikor 11 szakma képviselői hozták létre a szervezetet),

  • amely nemcsak követi a tervezés nemzetközi gyakorlatát és trendjeit, hanem be is kapcsolódik ennek európai diskurzusába,

  • összeköti a városokkal, térségekkel, tervezéssel-fejlesztéssel foglalkozó szakmai szereplőket, közegeket,

  • vonzó a fiatalok számára, de büszke a szenior generáció teljesítményére és őrzi-gondozza szakmai közösségét.

Örömmel vállalom egy új generációs Magyar Urbanisztikai Társaság megteremtésének vezetését, ha a tagság támogatja az vezetőség fiatalítását és olyan jelöltek bevonását az elnökségébe, akik új szemléletet és új szakmai kapcsolatrendszert tudnak behozni a Társaságba. Megítélésem szerint mindkettő nélkülözhetetlen egy pozitív jövőhöz.


Alelnök: Dr. Csaba DersTanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen (építész), a Columbia Egyetemen (városépítész) és a Londoni Egyetemen (városfejlesztő) végezte. 

Meghívott oktatóként tanított a Corvinus Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen, ez utóbbiban az Urbanisztikai Tanszék adjunktusa is volt.

Több mint 15 éves tervezői tapasztalatát a Hild-díjjal is kitüntetett Csaba Gyula műtermében szerezte. 2012-től 5 évig Pécs főépítészeként a város tervezési feladatit irányította, két éve a Pécsi Tudományegyetem főépítészeként az egyetem több mint 25 milliárd forintos ingatlan- és városfejlesztési beruházási portfólióját irányítja, több mint 40 komplex tervezési feladatot menedzselve.

A MUT elnökségének 2015 óta tagja.

Alelnök: Dr. habil Kocsis János BalázsA Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem 1995-ben okleveles villamosmérnökként, majd 1998-ban az ELTÉ-n szereztem okleveles szociológus diplomát városszociológia szakirányon. A szociológiai tanulmányaim alatt hamar bekapcsolódtam az egyetemen zajló városi társadalmi, városfejlesztéshez, városfejlődéshez kötődő kutatásokba, diplomamunkámat az akkor meghatározóvá váló szuburbanizáció témakörében végeztem.

Az ELTE elvégzése után az ELTÉ-n folytattam doktori iskolában tanulmányaimat, a huszadik századi urbanizációs folyamatokra, illetve az erre adott szakpolitikai, városfejlesztési reakciókra helyezve a hangsúlyt. Ennek kapcsán adódott alkalmam egy ösztöndíj formájában az Egyesült Királyságban, a Leicesteri Egyetemen várostörténeti mesterszakos tanulmányokat folytatni és diplomát szerezni 2002-ben.

Doktori fokozatot 2008-ban szereztem, az 1930 és 1985 közötti budapesti városfejlődési folyamatokról írt munkámmal.

2003 óta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd 2016 óta a Budapesti Corvinus Egyetemen is oktatok, elsősorban városszociológia, városfejlesztés társadalmi oldalához köthető témákban, jelenleg egyetemi docensként. A hallgatóim részben a település- és területfejlesztés irányultságú közgazdász képzésekhez, illetve az építészképzéshez kötődnek elsősorban.

2014-15 között az Egyesült Államokban, az Indiana Egyetem bloomingtoni kampuszán oktattam vendégprofesszorként.

Az elmúlt húsz évben számos jelentős kutatásban vettem részt részint a doktori, illetve posztdoktori kutatásaimhoz, részint változatos hazai és nemzetközi projektekhez kapcsolódóan településekhez, városfejlődéshez kötődően. A szuburbanizációs folyamatok, a rá adott helyi közpolitikai, urbanisztikai válaszok elemzése a munkásságom egyik súlypontja, amit számos különböző kutatásban végeztem el, együttműködésben a helyi önkormányzatokkal, tudományos testületekkel. A városfejlesztés gyakorlatának vizsgálata részint ehhez kötődve merült föl, amelyet legutoljára egy nagy kiterjedésű belügyminisztériumi projektben kutatásvezetőként jártuk körbe, elsősorban a lakosság és az önkormányzatok együttműködésére fókuszálva. Az energiahatékony városfejlesztés témaköre három EU-s kutatásban való résztvevőként képezte továbbiakban kutatásaim harmadik súlypontját, amelyet részben a BME-hez, részben a MUTK-hoz kapcsolódva végeztem.

2009 óta vagyok a MUT tagja, 2015 óta alelnöke. Tagságom kezdete óta számos szakmai fórum, workshop szervezésében vettem részt, amelyben különböző, urbanisztikához kötődő szakmák képviselői, döntéshozók közötti szakmai párbeszéd előmozdítása, a különböző álláspontok megismertetése és átbeszélése volt a célom. Úgy vélem, a települések sikeres fejlesztése számos, mérnöki és társadalomtudományi diszciplína képviselőinek bevonását, kollaborációját kívánja meg, ahol az építész, a tájépítész, az építő- és közlekedésmérnök éppúgy részese a szakmai párbeszédnek, mint a közgazdász, szociológus, geográfus és történész – elnézést a kimaradó tudományterületek képviselőitől. Továbbá véleményem szerint a szakmai nyilvánosság és a döntéshozók közötti kapcsolatépítés szintén elsődleges fontosságú a megalapozottabb fejlesztési tevékenységhez.

A különböző urbanisztikához kötődő tudományterületek és döntéshozók magas követelményeknek megfelelő fórumaként, az urbanisztika, mint multidiszciplináris szakterület sajátos szempontjait érvényesítő szervezetként tekintek a Magyar Urbanisztikai Társaságra, amely további sikeres munkájához örömmel ajánlom föl tevékenységemet, a kialakult széles szakmai kapcsolati hálómat.


Balás Gábor elnökségi tag


1975-ben születtem Miskolcon, jelenleg Budapesten nevelem négy gyönyörű gyermekünket feleségemmel.


A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy főszakirányán és közszolgálat mellékszakirányán szereztem meg diplomámat 1999-ben, majd a Városkutatás Kft-nél helyezkedtem el, ahol elsősorban az önkormányzati finanszírozással foglalkoztam.

2003-ban lettem a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (később Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) főosztályvezető-helyettese, majd főosztályvezetője, ahol az uniós programtervezés módszertani támogatása, illetve az uniós programok értékelésének és hatásvizsgálatának feladataiért voltam felelős. 2008-ban alapítottuk meg a HÉTFA Kutatóintézetet és Elemző Központot Szepesi Balázzsal és Csite Andrással közösen, ahol az elmúlt tíz évben elsősorban a fejlesztéspolitika, város és területfejlesztés, a társadalmi felzárkózás és a gazdaságfejlesztés témájú projektekkel foglalkoztam.

A MUT szemszögében fontosabb munkáim voltak a kisebb és nagyobb városok, kerületek IVS-einek és ITS-einek elkészítése. A Fővárosi Önkormányzat tematikus fejlesztési programjainak elkészítésének irányítása. Az NFÜ és a BM számára a város- és területfejlesztés folyamatait vizsgáló értékelések és kutatások vezetése, valamint a városfejlesztési projektek társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatai.

2000-től kezdve több intézményben is tanítottam közösségi gazdaságtant. 2014-ben megkaptam a Széchenyi István Szakkollégium Patrónus tanári díját. 2015 óta óraadóként oktatok egyetemi kurzusokon elsősorban helyi gazdaságfejlesztés és fejlesztéspolitika témakörökben. Ehhez kapcsolódó fejezeteiben szerzője vagyok az „Urb.0 Urbanisztika kezdőknek” című egyetemi tankönyvnek.

Gondolkodásomra erősen hatottak a hatásvizsgálat módszertani keretei és az intézményi közgazdaságtani megközelítés. Meggyőződésem, hogy a városi térben a fejlesztési döntések nem önmagukban változtatják meg a város fejlődését, hanem elsősorban azzal, ahogy az autonóm szereplőket, a vállalkozókat és a városlakókat ösztönözheti tevékenységük megváltoztatására. Megválasztásom esetén a MUT-ban is elsősorban a városfejlesztéshez kapcsolódó olyan szakmai együttgondolkodásokat szeretnék elősegíteni, amely a fejlesztések hatásainak és az ösztönzőkre gyakorolt hatásmechanizmusainak megismerésére inspirálja a szakmát.


Dr. Csomós György elnökségi tagOkl. geográfus, okl. településmérnök, PhD (földtudományok), habilitáció (földtudományok)

Munkahely: Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

Beosztás: főiskolai tanár, a magyar nyelvű Településmérnöki mesterképzési szak szakfelelőse és az angol nyelvű Urban Systems Engineering mesterképzési szak szakfelelőse

Szakmai gyakorlat: 2003-tól vagyok a Debreceni Egyetem oktatója, 2009-ben szereztem PhD fokozatot, 2015-ben pedig habilitáltam. Egyetemi oktatói tevékenységem fókuszában a területi tervezés, településtervezés és településüzemeltetés tárgyak állnak, amelyeket magyarul és angolul is oktatok. További egyetemi feladataim közé tartozik az oktatásfejlesztés: a Debreceni Egyetemen részt vettem a magyar nyelvű településmérnöki mesterképzési szak képzési programjának kidolgozásban, illetve vezetésemmel került kialakításra az angol nyelvű Urban Systems Engineering mesterképzési szak képzési programja. Oktatásfejlesztési feladataimat jelenleg a hazai körülményekre szabott képzési program nemzetközi kontextusba helyezése jelenti. Részt vettem továbbá településfejlesztési stratégiák kidolgozásában, jelenleg smart city kutatási programban és stratégia készítésben vagyok érdekelt.

A kutatási tevékenységem három területre terjed ki: településfejlesztés, településföldrajz és tudományföldrajz. Az elmúlt másfél évtizedben közel 100 tudományos közleményt publikáltam városokkal kapcsolatos kutatási témákban.

A Magyar Urbanisztikai Társaságnak 2016-tól vagyok tagja. Megítélésem szerint a MUT szakmai profilját markánsabb tudományos profillal kellene kiegészíteni, ezt a célt pedig szélesebb spektrumú konferenciák szervezése, illetve egy tudományos folyóirat elindítása szolgálhatja (ahogy az a külföldi rokonszervezetek esetében is megszokott).

A felsőoktatásban jelenleg tapasztalható tendencia azt mutatja, hogy a külföldről, döntően a fejlődő világból érkező hallgatók száma folyamatosan emelkedik. A MUT gyakorlatára és tapasztalatára építve szükséges lenne kialakítani egy angol nyelvű tudásbázist (esettanulmányok bemutatása, iránymutatások, stb.), amely támogatná a külföldi hallgatók oktatását, és amelyen keresztül a hazai urbanisztikai gyakorlatot exportálható lenne a legdinamikusabban bővülő piacok felé.


Kőszeghy Lea elnökségi tagSzociológus. az ELTE szociológia szakán diplomázott 2002-ben városszociológia és változásmenedzsment szakirányokon, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot 2011-ben. Doktori disszertációjának témája a magyarországi várostervezés szociológiai elemzése volt.


Fő kutatási területei a várostervezés szociológiai elemzése, valamint a lakhatási szegénység és vonatkozó szakpolitikák. Dolgozott egyebek mellett az MTA Kisebbségkutató Intézetében, független szakértőként városrehabilitációs programokban és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési programjában, valamint a Habitat for Humanity Magyarországnál.

Külsős óraadóként településszociológiát és kutatásmódszertant oktatott egyebek mellett az ELTE Társadalomtudományi Karán és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán. 2017 óta a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa. Itt jelenleg is közreműködik egy a kortárs magyarországi várostervezés működését vizsgáló kutatásban (NKFIH 124940 Várostervezés és társadalom – a várostervezés szociológiája).

A MUT szakmai munkáját a ’90-es évek vége óta nyomon követi, 2009-ben Ongjerth Richárddal együtt koordinálták a Településtervezés tényleges gyakorlata az önkormányzatokban c. kutatást a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya számára, amelyet a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft készített, emellett több MUT által szervezett rendezvényen működött közre előadóként illetve panelbeszélgetés résztvevőjeként.

Szívesen járulnék hozzá a MUT munkájához egyrészt a társadalomtudományi szemléletmód erősítésével, másrészt az általam ismert, területiséggel foglalkozó társadalomtudományi műhelyek bekapcsolásával a kortárs urbanisztikai kihívásokkal kapcsolatos közös gondolkodásba.


Kurenkov Vjacseszláv elnökségi tagVezető településtervező

Tanulmányait az Ybl Miklós Műszaki Főiskola településmérnöki szakán végezte.

Több mint 8 évig városrendezőként dolgozott Gödöllőn. Kisebb kitérőt követően pedig a VÁTI-ban a települési szolgáltatások osztályát (KNYCS, TeIR, térinformatikai szolgáltatások) vezette. A VÁTI megszűnését követően jelenleg is a VÁTI szakmai jogutódjának számító Lechner Tudásközpontban dolgozik. A VÁTI – Lechner kötelékben eltöltött több mint 13 év alatt számos e-közigazgatási szolgáltatás kidolgozásában vett részt (ÉTDR, E-napló, E-közmű). Jelenleg a Lechner Tudásközpont üzletfejlesztési igazgatójaként tevékenykedik.

1997 óta tagja a MUT-nak, közel 15 évig elnökségi tagja volt a MUT Budapesti és Pest megyei szervezetének, 5 évig volt tagja az MUTK Felügyelő Bizottságának, valamint fél éve tagja a MUT elnökségének.

Dr. Szabó Mátyás elnökségi tagSzabó Mátyás kétgyermekes családapa, szociálpolitikus-közgazdász egyetemi végzettséggel, szociológia Ph.D., jelenleg a Budapest Corvinus Egyetem adjunktusa. Értekezésének témája a hosszú távú vidékfejlesztési tervezés módszertani megalapozása volt.

2002 óta önkormányzati, kistérségi majd regionális szinten foglalkozik a fejlesztéspolitika megvalósításával és tervezésével. Kerületi, kistérségi fejlesztési tervek, helyi vidékfejlesztési tervek készítésében vett részt, majd vezette készítésüket. Helyi Akciócsoport (Leader) munkaszervezetében dolgozott és 2006-2010 között irányította munkáját. Doktori Iskoláját 2011-ben kezdte, fokozatát 2015-ben szerezte. 2014-től vezető tervezőként összefogta a Vidékfejlesztési Program (2014-2020) tervezését és uniós egyeztetését, valamint részt vett a Partnerségi Megállapodás releváns részeinek előkészítésében.

2014 szeptemberétől 2018 júniusáig a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője, a hazai finanszírozású vidékfejlesztési (tanyafejlesztési, zártkerti, szociális mezőgazdasági) programokat és a Nemzeti Vidékstratégiát gondozza, városi mezőgazdasági stratégia alkotója (közösségi és iskolakertek, termelői és helyi piacok stb.).

Fókuszában mindvégig a vidék- és falufejlesztés áll humán és környezeti megközelítésben. Ezek érvényesítésére törekszik mindig a rokon szakterületekkel, a regionális, a terület- és városfejlesztéssel, területrendezéssel történő együttműködésekben is. A MUT munkája során ezen város-vidék kapcsolatok fejlesztésére szeretné helyezni a hangsúlyt, a szakmaközi kooperáció erősítését tűzi ki célul, mintajellegű összefogások szervezésével.


Dr. Szaló Péter elnökségi tagÉpítész, urbanista, közgazdasági doktor. 1954-ben született.

A BME Építészmérnök Karán végzett, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen doktorált. 23 éven át állami vezetőként dolgozott 7 különböző minisztériumban, 15 miniszter irányítása alatt. Elsődleges szakterülete a területfejlesztés, nevéhez fűződik a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény kidolgozása és elfogadtatása, az új intézményrendszer kiépítése.

Több megszakítással az építésügy kormányzati felelőse is volt. A kohéziós politika felelőse az úniós csatlakozásért felelős tárgyalódelegációjában, majd 2004 és 2006 között a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökeként a nemzeti fejlesztési tervezés és az uniós források felhasználásának felelőse.

2014-től a Belügyminisztériumban, ill. a Magyar Tudományos Akadémián nagyberuházások előkészítésében vesz részt. Több egyetemen oktatott, jelenleg a BME Társadalomtudományi Karán. Elnökségi tagja a Falufejlesztési Társaságnak.

A Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje, ill. a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendje tulajdonosa.

Kiemelten fontosnak tartja, hogy a MUT az urbanisztika területén a szakmagyakorlók kontrollközösségeként működjön, hogy érvényesüljön az elvárt komplex és távlatokra tekintő gondolkodás.